نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی
تصویر هوایی نیروگاه(تیرماه 1400)