نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی
عملیات نصب اتاق کنترل نیروگاه